Regulamin

Regulamin sprzedaży na odległość sklepu cukiernianaczasie.pl

§1

Definicje 

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Adres e-mail Sklepu – kontakt@cukiernianaczasie.pl;
 2. Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
 3. Numer telefonu Sklepu – +48 500 622 477;
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także na potrzeby niniejszego Regulaminu osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w związku z jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści umowy, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość;
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem cukiernianaczasie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Produkty;
 8. Strona/y – Sprzedawca i Klient;
 9. Strona Sklepu – strona internetowa cukiernianaczasie.pl;
 10. Produkt – rzecz ruchoma zaprezentowana do zakupu na Stronie Sklepu stanowiąca żywność, w szczególności wyrób cukierniczy;
 11. Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej);
 12. Sprzedawca – „Cukiernia na czasie” A. Szymczyk, D. Kowalska s.c., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wolności 4a, NIP 94922240 REGON:369053980;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów na odległość.
 2. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Produktów), oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 3. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy  oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic między rzeczywistym wyglądem Produktu a jego prezentacją na Stronie Sklepu. Zdjęcia Produktów mają charakter wyłącznie poglądowy.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Strony Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Produktów i znaków towarowych oraz treści Regulaminu.
 • Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta, w tym urządzenie mobilne takie jak smartfon czy tablet, działające na systemach Android lub iOS. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny (w tym Microsoft Windows, macOS, Android, iOS),
 3. standardowa przeglądarka internetowa (w tym Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Internet Explorer),
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu na innych niż określone powyżej przeglądarkach internetowych, czy przy użyciu innych niż wskazane powyżej systemach operacyjnych.

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży poprzez Sklep

 1. Klient może zakupić za pośrednictwem Sklepu wybrane przez siebie Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 poniżej.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktów poprzez Sklep należy uruchomić Stronę Sklepu, wybrać Produkt i jego parametry, a następnie złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
 3. Zamówienia można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 4. Można kontaktować się ze Sprzedawcą:
 1. telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy wskazanym na Stronie Sklepu – w godzinach pracy Sprzedawcy określonych na Stronie Sklepu,
 2. drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na Stronie Sklepu.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 • Ceny Produktów podane na Stronie Sklepu są cenami brutto za 1 kg każdego Produktu oferowanego w Sklepie. Ostateczna cena Produktu zależna jest od jego faktycznej wagi i jest przeliczana według stawki za 1 kg Produktu (jako iloczyn masy Produktu podanej w kg i stawki za 1 kg). Uiszczenie dopłaty do ostatecznej ceny Produktu (jeżeli płatność dokonywana przy okazji składania Zamówienia nie pokrywa w całości ceny Produktu) jest warunkiem wydania Produktu Klientowi.
 • W przypadku złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość uiszczenia ceny (w tym jej części mając na uwadze postanowienia ust. 6 powyżej) przy pomocy płatności elektronicznej, za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia (w tym Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań lub PayU – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).
 • W ramach składania Zamówienia Klient wybiera oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Produktu (w tym w formie odbioru z punktu sprzedaży Sprzedawcy), a także jest informowany poprzez Stronę Sklepu o kosztach dostarczenia Produktu.
 • Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest uiszczenie ceny Produktów zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej.
 • W przypadku kiedy dane Klienta podane w formularzu Zamówienia są niekompletne lub błędne, Sprzedawca podejmuje z Klientem kontakt w celu wyjaśnienia tych kwestii. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z przyjęciem bądź realizacją Zamówienia do czasu wyjaśnienia kwestii, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • Zamówienia są realizowane w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 10 powyżej. Poprzez realizację Zamówienia uważa się przygotowanie Produktu do odbioru przez Klienta bądź przygotowania Produktu do dostarczenia do Klienta (w zależności od wariantu odbioru Produktu wybranego przez Klienta).

§ 5

Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta

Mając na uwadze treść art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia Produktów, tj. krótszy niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 6

Niezgodność Produktu z umową oraz reklamacja Klienta

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 3 do 4 poniżej, jeżeli okaże się, że Produkt posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Produkcie, należy to zgłosić Sprzedawcy.
 3. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
 1. wystąpić do mediatora lub instytucji, właściwych dla prowadzenia postępowań mediacyjnych, z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
 2. wystąpić do instytucji, właściwej dla prowadzenia postępowań polubownych, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu polubownym, w tym przez sąd polubowny,
 3. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 4. o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
 • W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

§ 7

Oferty specjalne, promocje i rabaty

Dla wybranych Produktów może obowiązywać okresowo:

 1. oferta specjalna, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,
  1. promocja, której szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie,
  1. rabat, którego szczegółowe warunki zamieszczone mogą być w odrębnym regulaminie.

§ 8

Rezygnacja z Zamówienia

Klient jest uprawniony do wycofania złożonego Zamówienia jeżeli nie przystąpiono jeszcze do produkcji Produktów objętych zamówieniem. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Sklepu, telefonicznie na Numer telefonu Sklepu lub mailowo na Adres e-mail Sklepu i złożyć za jego pomocą oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia podając unikalny numer zamówienia, adres e-mail, imię i nazwisko. Dane w oświadczeniu o rezygnacji muszą być zgodne z danymi z Zamówienia. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, rezygnacja nie zostanie uznana za skuteczną i Zamówienie zostanie zrealizowane, a Klient poniesie wszelkie koszty związane z zawartą Umową sprzedaży.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem Produktów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, 
 2. skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Sprzedawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.