Polityka prywatności (RODO)

INFORMACJA RODO

 

Podstawa informacji: Art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 

1). Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Cukiernia na czasie” A. Szymczyk, D. Kowalska s.c., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wolności 4a,  NIP 94922240  REGON:369053980

W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, może  Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez e-mail: kontakt@cukiernianaczasie.pl , telefon kontaktowy:  502431932

 

2) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu:

– podjęcia niezbędnych działań związanych z wywiązaniem się ze zlecenia, które Pani/Pan składa w naszej firmie,

– w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych, dowodowych, podatkowych i rachunkowych

– a także wtedy, gdy kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora

– poza tym wówczas, gdy istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów  i sług, składania ofert.

 

3) Okres przechowywania danych

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji zlecenia, a także po jego zakończeniu, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych reklamacji oraz archiwizacji.

W ramach działań marketingowych, w przypadku braku zainteresowania ofertą, Pani/Pana dane nie będą przechowywane.

 

4) Odbiorcy danych:

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych usług lub obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:

1) naszym upoważnionym pracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

2) podwykonawcom naszych usług

3) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora;

4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;

6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;

7) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;

8) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe.

Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

5) Prawa jakie Pani/Panu przysługują

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).